~Angelique Desiree~

Wie is…..

Creativiteit en inspiratie zijn me met de paplepel ingegoten en ik zie overal wel creatieve toepassingen en oplossingen. Het liefste houd ik me de hele dag bezig met verwondering, kijken en voelen en het vormgeven aan universele verhalen, in beeld of woord. En met zelfontwikkeling, want dat is dé rode draad in mijn leven.

Who is …..

Creativity and inspiration have been spoonfed to me and I see creative applications and solutions everywhere. If it were up to me, I’d prefer to spend all day wandering, wondering, seeing and feeling and shaping universal stories, in images or words. Self-development, would be infused in all of that, because that is the key factor in my life.

De weg naar illustratie

Heel diep in mijn hart heb ik eigenlijk maar twee wensen gehad: Illustrator/kunstenaar worden en mensen blij maken met zelfgemaakte artikelen al dan niet uit mijn eigen cadeauwinkel. Van kinds af aan heb ik getekend, maar ik heb de wens om daar mijn brood mee te verdienen nooit serieus durven nemen. Dat is ook de reden dat mijn leven om transformatie naar het ware potentieel draait.

Mijn ‘carriere’ is langs vele wegen gegaan, afwisselend ‘was’ ik winkeljuf, bartender, assistent retailmanager, traffic manager, eindredacteur jeugdtheateragenda, content manager, videograaf, digital media designer, camjo, animator, kunstjuf, vormgever en brandmanager. De creatieve beroepen deed ik het langste en liggen mij het beste, maar op de een of andere manier wist ik altijd om de hete brei heen te draaien en vooral anderen te faciliteren om creatief bezig te zijn in de rol van kunstdocent en kunstzinnig coach. Toen ik in 2014 in een fikse burn-out raakte, kon ik niet anders dan mezelf opnieuw aankijken en ruimte geven.

Ik begon (weer) te illustreren en het poppetje wat ik inmiddels LOU noem, diende zich aan en week niet meer van mijn zijde; Zij representeert mijn innerlijke processen, het verlangen naar lichte energie en de verbinding met de natuur. In de tekeningen van Lou kwam veel samen.

De techniek is gebaseerd op stopmotion multiplane animatie, waarin je de camera boven je werk hangt en zo wonderlijke werelden kunt scheppen, die normaal door de zwaartekracht onmogelijk zijn. Hierdoor kan ik natuurlijke elementen als bloemen, takjes, eikels etc onderdeel van mijn ‘eindwerk’ maken; Een mixed media still, opgebouwd uit houtskool illustratie, een stukje natuur en fotografie. In het begin heb ik mezelf beperkingen opgelegd dat een illustratie en foto binnen een bepaalde tijd gemaakt moet zijn. Dat heeft me destijds heel veel vrijheid geboden. Intussen hanteer ik die restrictie niet meer, omdat ik betere kwaliteit foto’s wil maken, maar de vrije vorm van werken is gespaard gebleven. In 2018 heb ik wederom de stap gezet om volledig zelfstandig te gaan en mijn focus op illustratie te leggen. De vlucht die mijn werk sindsdien neemt, is bijna magisch te noemen. De stelling: “Volg je hart, dat klopt altijd” klopt echt! Ik kan het iedereen aanraden.

The road to illustration

If I look deep into my heart, I had two wishes: to become an illustrator / artist and to make people happy with homemade articles whether or not sold in my own gift shop. From childhood I have illustrated, but I have never dared to take the wish to earn my living with it seriously. That is the reason that my life revolves around transformation into true potential.

My ‘career’ has gone along many paths, alternately I ‘used to be’ a store teacher, bartender, assistant retail manager, traffic manager, editor in chief of a youth theater agenda, content manager, videographer, digital media designer, camjo, animator, art teacher, designer and brand manager. The creative professions lasted longest and suit me the best, but somehow I always knew how to turn around and especially facilitate others to be creative in the role of art teacher and art coach. When I got into a big burnout in 2014, I couldn’t help but look at myself again and give my dreams and wishes the space and dedication they deserve.

I started to illustrate (again) and the blockheaded figurine, which I now call LOU, presented itself and she stayed with me from that point on; It represents my inner processes, the inspiration, desire for light energy and the connection with nature. A lot fell in place with Lou’s drawings.

The technique is based on stop-motion multiplane animation, in which you hang the camera above your work and thus create wonderful worlds that are normally impossible due to gravity. This allows me to make natural elements such as flowers, twigs, acorns, etc. part of my ‘artwork’; A mixed media still, built from a 2D charcoal illustration, a 3D piece of nature combined in photography. In the beginning I imposed the limit on myself that an illustration and photo must be made within a certain time. That gave me a lot of freedom at the time. In the meantime, I wanted to take better quality photos, so I spend more time on finetuning and the free form of work has been spared. In 2018 I have again taken the step to go completely independently and to focus on illustration. The flight that my work has been taking since has been almost magical. The statement: “Follow your heart, that’s always right” is really true! I recommend it to everyone.

Hoe ik HIER (en nu) terecht ben gekomen

Mijn innerlijke pad ging langs vele vormen van het ontwikkelen van persoonlijke kracht en authenticiteit. De meeste heb ik gelaten voor wat ze zijn. Een aantal heb ik een vaste plek gegeven in mijn dagelijkse leven. Zo heb ik een flinke lijst aan heldinnen opgebouwd, die voor mij van grote inspiratie zijn. Zij werken met en schrijven over authenticiteit, de kracht van creativiteit, overgave, in je kracht gaan staan, spiritualiteit in je dagelijkse leven integreren, echt en onvoorwaardelijk van jezelf leren houden en de moed hebben om kwetsbaarheid te zijn.

Het eeuwenoude gedachtegoed van de Q’ero indianen uit de hooggebergtes van Peru bestudeer ik grondig en draag ik een heel warm hart toe; zij leven vanuit liefde en wederkerigheid en ontdoen zich dagelijks van (door weerstanden) vastgezette energie en werken op hele natuurlijke wijze met de krachten uit de natuur. In mei 2019 zal ik daar in levende lijve door inheemse mensen worden onderwezen.

Mijn poppetje LOU weerspiegelt mij en mijn innerlijke processen en als je haar goed bekijkt kun je al heel veel over mij leren.

How I ended up HERE (and now)

My inner path went through many forms of developing personal power and authenticity. I have left a lot for what they are and have given a few a permanent place in my daily life. Along the way I have built up a large list of heroines who are of great inspiration to me. They work with, and write about authenticity, the power of creativity, surrender, empowering, integrating spirituality into your daily life, learning to truly and unconditionally love yourself and having the courage to be vulnerable.

I am thoroughly studying the ancient and powerful ideas of the Q’ero Indians from the mountains of Peru, because their cosmology touches my heart; They live from love and reciprocity and get rid of heavy stagnant energy (fixed by resistances) on a daily basis and work in a very natural way with the forces of nature. In 2019 I will travel to Peru and get training with indigenous Peruvian people.

 

My figurine LOU reflects me and my inner processes and if you look closely at her you can already learn a lot about me.

~Let’s fly and make magic~

connectie maken

Laten we samenwerken!

Neem contact op

Heb je een specifieke vraag of verzoek, neem dan vooral contact op en dan bekijken we of het past binnen het kader van jouw wensen en mijn autonome manier van werken. Heb je bijvoorbeeld een ontwerp gezien en wil je dit uitgevoerd in een bepaalde afmeting, of zoek je juist een serie afgestemd op je interieur? Er kan heel veel en ik werk het liefst persoonlijk of in de richting die met persoonlijke ontwikkeling te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan geillustreerde familieportretten of afbeeldingen ter ondersteuning van coaching.

14 + 9 =