~Angelique Desiree~

Wie is…..

Creativiteit en inspiratie zijn me met de paplepel ingegoten en ik zie overal wel creatieve toepassingen en oplossingen. Het liefste houd ik me de hele dag bezig met verwondering, kijken en voelen en het vormgeven aan universele verhalen, in beeld of woord. Altijd met in mijn achterhoofd het thema persoonlijke ontwikkeling, want dat is mijn grote fascinatie en rode draad in mijn leven.

Who is …..

Creativity and inspiration have been spoonfed to me and I see creative applications and solutions everywhere. If it were up to me, I’d prefer to spend all day wandering, wondering, seeing and feeling and shaping universal stories, in images or words. Self-development, would be infused in all of that, because that is the key factor in my life.

De weg naar illustratie

Heel diep in mijn hart heb ik eigenlijk maar een wens gehad: Illustrator/kunstenaar worden. Van kinds af aan heb ik getekend, maar ik heb de wens om daar mijn brood mee te verdienen nooit serieus durven nemen. Dat is ook de reden dat mijn leven om transformatie naar het ware potentieel draait. Want hoewel ik al heel veel hobbels over ben, is en blijft het de uitdaging om op creatief vlak te durven blijven staan voor hartezaken en niet weer in allerlei overwegingen te schieten die door het hoofd worden ingegeven.

Toen ik in 2013 vastliep in een burnout, diende Lou zich aan; het markante poppetje met het vierkante hoofdje. Lou week niet meer van mijn zijde en is sindsdien een vast element in mijn leven geworden. Ze representeert mijn innerlijke processen, maar intussen weet ik ook dat ze veel verder gaat dan dat. Zij beleeft universele en archetypische verhalen over het overwinnen van je innerlijke draken en durven hopen, dromen en liefhebben. Dat is de reden dat Lou voor zoveel mensen aantrekkelijk en herkenbaar blijkt te zijn.

 De techniek die ik gebruik heb ik zelf ontwikkeld en is gebaseerd op stopmotion multiplane animatie, waarin je de camera boven je werk hangt en zo wonderlijke werelden kunt scheppen, die normaal door de zwaartekracht onmogelijk zijn. Hierdoor kan ik natuurlijke elementen als bloemen, takjes, eikels etc onderdeel van mijn ‘eindwerk’ maken; Een mixed media still, opgebouwd uit houtskool illustratie, een stukje natuur en fotografie. In het begin heb ik mezelf beperkingen opgelegd dat een illustratie en foto binnen een bepaalde tijd gemaakt moet zijn. Dat heeft me destijds heel veel vrijheid geboden. Intussen hanteer ik die restrictie niet meer, omdat ik betere kwaliteit foto’s wil maken, maar de vrije vorm van werken is gespaard gebleven. In 2018 heb ik wederom de stap gezet om volledig zelfstandig te gaan en mijn focus op illustratie te leggen. De vlucht die mijn werk sindsdien neemt, is bijna magisch te noemen. De stelling: “Volg je hart, dat klopt altijd” klopt echt! Ik kan het iedereen aanraden.

Ik ben alweer een paar jaar ‘Alive and Kicking’ en mij intussen veel beter bewust van wat bij me past en wat niet. In feite heeft het hele proces me sterker, veerkrachtiger en duidelijker gemaakt. Meer in contact met mezelf en mijn gevoel.
Lou is een blijvertje en ik voel ook dat er nog veel meer naar buiten wil: Momenteel ontwikkel ik mijn illustratie skills op meerdere vlakken, zoals digitaal, watercolor en meer verhalend als cartoons. En ook de workshops zijn weer terug in mijn wensen- en actielijst, omdat het samenwerken met andere mensen en het doorgeven van inspiratie mijzelf ook heel veel inspiratie geeft.  De verbindende factor in alles wat ik wil doen blijft: Leven naar je ware potentieel & vanuit je hart.
Ik werk nu daarom ook in opdracht voor coaches, instanties en uitgevers die ook ‘iets’ hebben met persoonlijke ontwikkeling. En onlangs heb ik besloten dat Lou in overleg ook ingezet mag worden ter ondersteuning van andermans versterkende werk.

The road to illustration

Very deep in my heart I had only one wish: to become an illustrator/artist. From childhood I have been drawing, but I never dared to take seriously the desire to make a living with it. That’s why my life revolves around transformation to ones true potential. Eventhough I already have faced a lot of my demons, the challenge is and will remain the courage to keep focussing on what matters to my heart and not to let the head take charge again.

When I got stuck in a burnout in 2013, Lou presented herself (himself); the striking figure with the square head. Lou didn’t leave my side from that day and has since become a fixed element in my life. She represents my inner processes, but in the meantime I also know that it goes much further than that. She encounters universal and archetypal stories about overcoming your inner dragons and daring to incorporate hope, dreams and love into your life. That is the reason that Lou is so appealing to so many people.

The technique I have developed is based on stopmotion multiplane animation, in which you hang the camera above your work and can thus create wonderful worlds, which are normally impossible due to gravity. This allows me to make natural elements like flowers, twigs, acorns etc part of my ‘final work’; A mixed media still, made up of charcoal illustration, a piece of nature and photography. In the beginning I imposed restrictions on myself that an illustration and photo must be made within a certain period of time. That gave me a lot of freedom at the time. In the meantime I don’t use this restriction anymore, because I want to make better quality photos, but the free form of working has been spared. In 2018 I once again took the step to go completely independently and focus on illustration. The flight of my work since then is almost magical. The statement: “Follow your heart, it always beats” is true! I can recommend it to everyone.

 

I’ve been ‘Alive and Kicking’ for a couple of years now and now I’m much more aware of what’s right for me and what’s not. In fact, the whole process has made me stronger, more resilient and clearer. And more in contact with myself and my feelings.
Lou is here to stay and I also feel that there is a lot more to express:
I am currently developing my illustration skills in several areas, such as digital, watercolor and more narrative as cartoons. And the workshops are also back in my wish- and action list, because working together with other people and enjoying inspiration also provides ME a lot of inspiration. The connecting factor in everything I want to do remains: Living according to your true potential & from your heart.
I now also work for coaches, agencies and publishers who also have ‘something’ to do with personal development.

Hoe ik HIER (en nu) terecht ben gekomen

Mijn innerlijke pad ging langs vele vormen van het ontwikkelen van persoonlijke kracht en authenticiteit. De meeste heb ik gelaten voor wat ze zijn. Een aantal heb ik een vaste plek gegeven in mijn dagelijkse leven. Zo heb ik een flinke lijst aan heldinnen opgebouwd, die voor mij van grote inspiratie zijn. Zij werken met en schrijven over authenticiteit, de kracht van creativiteit, overgave, in je kracht gaan staan, spiritualiteit in je dagelijkse leven integreren, echt en onvoorwaardelijk van jezelf leren houden en de moed hebben om kwetsbaarheid te zijn.

Het eeuwenoude gedachtegoed van de Q’ero indianen uit de hooggebergtes van Peru bestudeer ik grondig en draag ik een heel warm hart toe; zij leven vanuit liefde en wederkerigheid en ontdoen zich dagelijks van (door weerstanden) vastgezette energie en werken op hele natuurlijke wijze met de krachten uit de natuur. In mei 2019 ben ik naar Peru toe gegaan en heb ik mezelf een aantal prachtige leertrajecten gegund bij een aantal inheemse Meesters van de levende energie.

Ik geloof heilig in de magie van het leven en dat iedereen hier een speciale taak heeft.  En als je dat gaat leven, je leven een stuk prettiger wordt.
De richtingaanwijzers voor dit persoonlijke pad zijn de momenten dat je hart opspringt, je energie gaat stromen en je zin in het leven wordt vergroot. Dan wordt je leven zo licht dat je kunt gaan ‘vliegen’.

How I ended up HERE (and now)

My inner path went through many forms of developing personal power and authenticity. I have left a lot for what they are and have given a few a permanent place in my daily life. Along the way I have built up a large list of heroines who are of great inspiration to me. They work with, and write about authenticity, the power of creativity, surrender, empowering, integrating spirituality into your daily life, learning to truly and unconditionally love yourself and having the courage to be vulnerable.

I am thoroughly studying the ancient and powerful ideas of the Q’ero Indians from the mountains of Peru, because their cosmology touches my heart; They live from love and reciprocity and get rid of heavy stagnant energy (fixed by resistances) on a daily basis and work in a very natural way with the forces of nature. In 2019 I traveled to Peru and followed some beautiful teachings with Andean Masters of the living energy.  

 

 I truly believe in the magic of life and that everyone here has a special task, and if you start to live that path, your life will be a lot better.
The road signs for this personal path are the moments when your heart jumps up, your energy starts flowing and your lust for life is increased. Then your life becomes so light that you are able to ‘fly’.

 

 

~Let’s fly and make magic~

connectie maken

Laten we samenwerken!

Neem contact op

Heb je een specifieke vraag of verzoek, neem dan vooral contact op en dan bekijken we of het past binnen het kader van jouw wensen en mijn autonome manier van werken. Heb je bijvoorbeeld een ontwerp gezien en wil je dit uitgevoerd in een bepaalde afmeting, of zoek je juist een serie afgestemd op je interieur? Er kan heel veel en ik werk het liefst persoonlijk of in de richting die met persoonlijke ontwikkeling te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan geillustreerde familieportretten of afbeeldingen ter ondersteuning van coaching.

7 + 15 =